Begroting 2020-2023: Beter!

Bij de PPN hadden wij als kop: “Is dit alles?” omdat wij een ambitieus en concreet programma verwacht hadden dat zou zorgen dat Bergeijk er in deze bestuursperiode echt op vooruit zou gaan. En dat dit ook zichtbaar en merkbaar zou zijn voor ALLE burgers van Bergeijk.

Vandaag hebben wij onze algemene beschouwing de titel mee gegeven: “Beter!”.

De begroting is een stuk concreter geworden en veel van het nieuwe en bestaande beleid zal Bergeijk inderdaad beter maken. Helaas delen niet alle bevolkingsgroepen in Bergeijk mee in het “betere” Bergeijk.

  • Zo zullen de starters en de groeiende groep een- en twee persoonshuishoudens op de woningmarkt nog veel geduld moeten hebben omdat er simpel weg niets te koop is en woningsplitsing blijkbaar geen optie is in Bergeijk.
  • De huurders van Vestia zullen zich afvragen of ze volgend jaar nog in een sociale huurwoning zitten aangezien de huren maar blijven stijgen en de staat van onderhoud slecht is en blijft.
  • Het wordt er ook niet beter op voor de burgers die schulden hebben. Ze zullen steeds verder afglijden totdat ze zoveel schuld hebben dat ze opgenomen moeten worden in hele dure schuldsaneringtrajecten. Met alle ellende die daar aan vast zit.

Allemaal punten waar wij aandacht voor gevraagd hebben bij de PPN.

Algemene reactie op de begroting.

Het financieel meerjarenperspectief geeft geen reden tot grote bezorgdheid: de eerste jaarschijf is positief, de overige zijn weliswaar negatief maar in beperkte mate.

In de PPN ging het college uitgebreid in welke mogelijkheden er zijn om extra middelen te genereren of om mogelijke bezuinigen door te voeren. Als GroenLinks-PvdA Bergeijk hebben wij bij de PPN duidelijk aangegeven welke van de veertien voorstellen wij acceptabel vonden en dus inzetbaar, en welke niet. Het doet ons deugd te mogen constateren dat het college in 13 van de 14 punten het met ons eens is. Maar wij vinden dat alleen de kostendekkendheid een reden is om de leges voor de omgevingsvergunningen te verhogen. Dat Bergeijk uit de pas loopt bij de overige Kempengemeenten mag geen argument zijn: we zijn niet voor niets zelfstandig gebleven….

Verder valt het ons op dat de netto lasten bij de dienst Fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 310.00 euro bedragen. Maar de kosten van de overhead op deze dienst is 447.000 euro. Wat is de oorzaak dat de overhead meer dan 1/3 hoger is dan de feitelijke kosten? (Technische vraag over gesteld).

Gemeentelijke samenwerking.

Bergeijk heeft zich uitgesproken om zelfstandig te blijven. Om dat te blijven zullen we vergaand moeten samenwerken.

  • Omdat we kwetsbaar zijn als kleine gemeente.
  • Omdat we de inwoners diensten aan moeten bieden waar ze recht op hebben.
  • Omdat er grote bestuurlijk vraagstukken op ons af komen.
  • Omdat we de economische en financiële voordelen van samenwerking in de toekomst niet kunnen missen.

Goede redenen. Maar toch gaat de samenwerking in de Kempen moeizaam en worden besluiten steeds vooruitgeschoven. Samenwerking met een democratische besluitvorming is verder weg dan ooit. Wij vrezen dat het gezegde “Van uitstel komt afstel” wel eens van toepassing zou kunnen blijken op dit dossier.

Als gemeenteraad hebben wij altijd één geluid naar buiten gebracht rond deze samenwerking. In de laatste bijeenkomst van de Kempengemeenten, waar de plannen rond de strategische agenda gepresenteerd werden, leek het erop dat er barsten gekomen zijn in dat eensluidende geluid uit Bergeijk.

Woningbouw.
Alle fracties hadden bij de behandeling van de PPN-aandacht voor de woningbouw. Onze fractie zegt al jaren dat we met het huidige beleid niet kunnen voldoen aan de woonbehoefte in Bergeijk. Daarom willen wij dat er een actievere grondpolitiek bedreven gaat worden en dat er serieus aandacht besteed wordt aan het splitsen van huizen in meerdere woonunits. Volgens het college is dat met het huidige beleid niet mogelijk en daarom hebben wij een motie opgesteld om dit aan te passen. Doel is sneller en gerichter  woningen te realiseren voor de doelgroepen.

Nieuw beleid van GroenLinks-PvdA Bergeijk.

In de PPN hebben wij een aantal voorstellen ingediend voor nieuw beleid. Twee voorstellen: het project Akkervogels en de operatie Steenbreek vinden wij terug in deze begroting, waarvoor dank.

Wat wij niet terugvinden is ons voorstel:

NB 13: Pilot burgerschuldhulp (aanvulling van het huidige armoedebeleid) voor een periode van 1 jaar. (€ 25.000 N)

Met dit voorstel willen wij er aan bijdragen dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Armoede leidt tot sociaal en maatschappelijk isolement. Armoedebestrijding is het fundament van een goed en geslaagd sociaal beleid. De huidige schuldsaneringtrajecten beginnen pas als de schulden tot grote hoogte gestegen zijn. Met deze pilot willen wij kijken of in een vroeg stadium de problemen in beeld gebracht kunnen worden en opgelost. Zo kunnen grotere problemen later voorkomen worden. De suggestie van de wethouder om deze pilot in Kempenverband te starten steunen wij van harte.

Maar mocht er onverhoopt geen belangstelling zijn in de Kempen, dan willen wij de pilot in Bergeijk  starten. In principe is de maatregel kostenneutraal omdat het om een lening gaat die terugbetaald moet worden. De eventuele incidentele kosten kunnen gedekt worden uit de bestemmingsreserve Egalisatie sociaal domein.

Wij zullen dit voorstel samen met alle andere fracties amenderen.

In te stellen de bestemmingreserve Vestia, groot 500.000 euro.

Helaas vinden wij in deze begroting zeer weinig terug over de situatie rond wooncorporatie Vestia en de gevolgen hiervan voor onze volkshuisvestingstaak. De problemen worden met de dag groter en het water staat de huurders aan de lippen. De oplossingen zijn in kaart gebracht door de bestuurlijke regisseur. Om ze uit te voeren zullen vele partijen een bijdrage moeten leveren. Alle partijen delen de wens om de huidige patstelling te doorbreken. Dit betekent onder meer dat veel betrokken partijen bereid zijn om in beweging te komen, mits iedereen bijdraagt. Een mogelijke overname van het Vestia-bezit door lokale en/of regionale woningcorporaties met meer investeringskracht biedt duidelijkheid aan de huurders. Maar iedereen wacht op iedereen.

Daarom willen wij als GroenLinks-PvdA Bergeijk een eerste stap zetten en een reserve opnemen van 500.000 euro. Geen blanco cheque, of geld dat wij zomaar weggeven voordat de onderhandelingen begonnen zijn. Maar wel een serieus teken van de gemeente Bergeijk dat het niet 5 voor, maar 5 over 12 is en dat er stappen gezet moeten worden.

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de volkshuisvesting. De huidige liberalisatie (de huurprijs verhogen tot boven 720 euro) van de sociale huurvoorraad door Vestia veroorzaakt in Bergeijk een fors verlies aan sociale huurwoningen. Dat mag voor de Bergeijkse politiek toch niet acceptabel zijn? Laten we daarom vanuit Bergeijk de eerste stap zetten door dit bedrag te reserveren. Dat kan het vliegwiel in beweging zetten en leiden tot een oplossing voor het “Vestia” probleem en daarmee voor de huurders in Bergeijk.

Ook dit voorstel zullen wij via een amendement voordragen in de besluitvorming.

Tenslotte:

Na de PPN vernamen wij dat de Provincie als speerpunt in het coalitieprogramma heeft opgenomen: het tegengaan van verdroging van de Brabantse gronden.

Dit denkt men onder andere te realiseren door de bestaande vennen in Brabant, die veelal opgedroogd zijn, te herstellen. Wij denken dat bijvoorbeeld het Brugven in Riethoven een voorbeeld kan zijn van zo’n project. Deze suggestie geven we mee aan het college. De mogelijke cofinanciering zal wel niet het grootste probleem zijn.

Tot zover onze beschouwing.

Wij hebben een aantal voorstellen ingebracht waarvoor wij steun vragen aan de andere fracties. Zodat Bergeijk echt iets beter gaat worden voor ALLE inwoners.

Namens de GroenLinks-PvdA fractie Bergeijk.

Wil Rombouts, fractievoorzitter.

 

Bijlages:

  • Motie aan de orde van de dag: Aanpassen grondbeleid.
  • Amendement samen met alle Fracties: Pilot Burgerschuldhulp.
  • Amendement: Instellen bestemmingsreserve Vestia.