GL-PvdA over de begroting 2020-2023

In de raadsvergadering van oktober is de begroting voor de komende jaren vastgesteld. Wat gaan we de komende jaren doen en wat niet, wat kost dat en hoe gaan we het betalen? Financieel gezien is er geen reden tot grote bezorgdheid: de algemene reserves en de diverse bestemmingsreserves zijn nog nooit zo hoog geweest. En bijna alle voorzieningen zijn twee keer zo hoog als wettelijk vereist.

Onze fractie zegt al jaren dat we met het huidige woningbeleid niet kunnen voldoen aan de woonbehoefte in Bergeijk. Daarom willen wij dat er een actievere grondpolitiek komt en dat er serieus aandacht besteed wordt aan het splitsen van huizen in meerdere woonunits. Omdat dat met het huidige beleid niet mogelijk is, hebben wij een voorstel ingediend om dit aan te passen. Alle fracties steunden dit voorstel.

We hebben twee nieuwe voorstellen ingediend die door het college zijn overgenomen. In het project Akkervogels worden i.s.m. de Vogelwerkgroep kavels ingezaaid met bloemrijke graanmengsels. Dat levert een bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit. Het tweede voorstel was de operatie Steenbreek. In het kort komt dat er op neer dat we proberen stenen te vervangen door groen om zo de verdroging tegen te gaan.

Armoede leidt tot sociaal en maatschappelijk isolement. De huidige schuldsaneringtrajecten beginnen pas als de schulden al heel groot zijn. Met de pilot burgerschuldhulp  bekijken we of de problemen in een vroeg stadium in beeld gebracht en opgelost kunnen worden. Zo kunnen grotere problemen later voorkomen worden. Dit voorstel is niet overgenomen door het college, maar gelukkig zijn de andere fracties het met ons eens en hebben we dit voorstel gezamenlijk ingediend.

In de begroting staat bijzonder weinig over de problemen van wooncorporatie Vestia. Die problemen worden met de dag groter en het water staat de huurders tot aan de lippen. Daarom willen wij als GroenLinks-PvdA Bergeijk een eerste stap zetten en een reserve opnemen van 500.000 euro. Daarmee zou een eerste stap vanuit Bergeijk gezet kunnen worden tot een oplossing voor het Vestia-‘probleem’ en daarmee voor de huurders in Bergeijk. Helaas hebben wij het college en de coalitiepartijen hiervan niet kunnen overtuigen. Wij hebben ingestemd met de begroting omdat wij ervan overtuigd zijn dat met deze aangepaste begroting Bergeijk voor alle  inwoners weer wat beter wordt. Wij hebben wel de volgende stemverklaring afgegeven: dat zowel het college als de coalitiepartijen kenbaar gemaakt hebben bereid te zijn middelen ter beschikking te stellen om het probleem rondom Vestia op te lossen als dit nodig mocht zijn. Daar zullen wij hen aan houden.

Wilt u onze beschouwingen en onze voorstellen nog eens nalezen kijk dan op onze website www.glpvda.nl.

Namens de GroenLinks-PvdA fractie Bergeijk,

Wil Rombouts, fractievoorzitter